اتحادیه صنف ماشین سازان و تراشکاران تبریز با حدود ۱ هزار عضو رسمی در ۱۱ رسته صنفی یکی از مهمترین و محوری ترین اتحادیه های صنفی کشور است که تحت نظر اتاق اصناف و وزارت صنعت ، معدن و تجارت از سال ۱۳۸۴ بصورت رسمی و مستقل از سایر اتحادیه های وابسته به این صنف فعالیت می کند.

این اتحادیه با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان صنعت ماشین سازی و تراشکاری و با سرلوحه قرار دادن دو معیار تلاش و امید در جهت رشد و ارتقاء صنعت مادر کشور گام برداشته و رسیدن به جایگاه اول منطقه را از اهداف اصلی خود می داند.

این اتحادیه می کوشد ، ضمن حل مشکلات صنفی به ارائه راهکارهای اساسی و حمایتی این صنف و صنعت قدم بردارد.

 

خط مشی اتحادیه ، کسب و افزایش رضایت اعضاء ، مراجعه کنندگان و اعضاء خود را در کنار بهبود مستمر کیفیت ، بعنوان مهمترین هدف سازمان ، برگزیده و براساس قانون نظام صنفی ، خود را نسبت به ارائه خدمات با کیفیت متناسب جهت تامین نیازمندیهای ایشان متعهد می نماید.

هیئت مدیره برای رسیدن به این خط مشی اهداف ذیل را سرلوحه خود قرار داده است:

­ افزایش رضایت اعضای صنفی ، مراجعه کنندگان و دیگر ذی نفعان محترم

­ بهبود مستمر کیفیت با رعایت صحت ، دقت و سرعت در ارائه خدمات در تمام زمینه های کاری اتحادیه

­ بهبود اطلاع رسانی و پاسخگویی سریع و صحیح و ارائه خدمات مشاوره ای بهینه به اعضاء ، مراجعه کنندگان و دیگر ذی نفعان

هیئت مدیره اتحادیه با اعتقاد راسخ به اهداف یاد شده ، همه امکانات را برای نیل به این مقاصد فراهم نموده و تلاش می کند تا با تعامل و همکاری همه جانبه با ذی نفعان ، به اهداف پیش گفته دست یابد.