وظایف و اختیارات اتحادیه :

اهداف و ماموریت این اتحادیه در قانون نظام صنفی تعریف شده و طبیعتا صدور و تمدید پروانه کسب و نظارت بر فعالیت اعضای اتحادیه و همچنین ساماندهی به وضعیت این صنعت و فراهم نمودن بستر لازم جهت حل مشکلات و هموار نمودن مسیر برای استفاده از ظرفیت فروشگاه های زنجیره ای در چرخه تولید و اشتغال در کشور است. در عین حال وظایف و اختیارات اتحادیه اتحادیه مطابق ماده ۳۰ قانون نظام صنفی می باشد که اهم آن به شرح زیر می باشد :

الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه ، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه های لازم برای مشاغل ، به اتاق اصناف شهرستان

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه های هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که در چارچوب این قانون به اتحادیه ها ابلاغ می گردد.

ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان

د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ه – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر می شوند مطابق ماده (۲۷) این قانون یا پروانه آنها به عللی باطل میگردد.

و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هرسال به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب.

ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب.

ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش های موردنیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط – تشکیل کمیسیون های رسیدگی به شکایات ، حل اختلاف ، بازرسی واحدهای صنفی فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیات عالی نظارت

ی – وصول مالیات ، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت

ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات ، حدود صنفی ، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز درهر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

ن – برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف.

س – اتحادیه هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند   میتوانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین ، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.